Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Praktyki studenckie

« wstecz

Integralną częścią studiów zgodnie z programem nauczania są PRAKTYKI STUDECKIE. Każdy student Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze minimum 8 tygodni.
Student – praktykant chcąc uzyskać jak najlepsze wyniki podczas odbywania praktyk powinien interesować się wszystkim co dzieje się w gospodarstwie (firmie), a zwłaszcza zbierać informacje o sposobie organizacji prac i procesów produkcyjnych. Powierzone prace student powinien wykonywać dokładnie według zaleceń zakładowego opiekuna praktyk.KIERUNKI STUDIÓW


Studia stacjonarne:


Kierunek - Ogrodnictwo


Studenci kierunku Ogrodnictwo mają do odbycia praktykę zawodową na III roku studiów w okresie wakacyjnym, w wymiarze minimum 8 tygodni, w tym 2 tygodnie w Gospodarstwie Doświadczalnym Felin.

Praktyka może być realizowana w gospodarstwach zarówno w kraju, jak i za granicą. Szczegółowe objaśnienia dotyczące odbywania praktyki są można uzyskać podczas zebrań organizowanych dla studentów z udziałem Prodziekana oraz pracownika Zakładu Szkolenia Praktycznego opiekującego się Wydziałem.

Wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki krajowej dostępne są w Zakładzie Szkolenia Praktycznego u mgr inż. Łukasza Wójcika.

Praktykę kończy egzamin ustny, zdawany po VI semestrze przed komisją powołaną przez  Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki danego kierunku studiów.


Kierunek - Architektura Krajobrazu


Studenci kierunku Architektura Krajobrazu mają do odbycia praktykę w wymiarze minimum 8 tygodni z zakresu:

  1. Praktyka inwentaryzacyjno-dendrologiczna     – 2 tyg. semestr II
  2. Studia architektoniczno-krajobrazowe             – 1 tydz. semestr IV
  3. Praktyka wykonawczo-projektowa                  – 5 tyg. semestr VI
    (można ją rozpocząć w semestrze IV z zakresu wykonawczej minimum 2 tygodnie)


Praktyka rozpoczyna się nie wcześniej niż po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym semestrze.

Praktyka może być odbywana w zakładach lub firmach projektowych zarówno w kraju jak i za granicą.

Szczegółowe objaśnienia odbywania praktyki są można uzyskać podczas zebrań organizowanych dla studentów z udziałem Prodziekana oraz pracownika Zakładu Szkolenia Praktycznego opiekującego się Wydziałem.

Wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki krajowej dostępne są w Zakładzie Szkolenia Praktycznego u mgr inż. Łukasza Wójcika.

Praktykę kończy egzamin ustny zdawany przed komisją powołaną przez  Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki danego kierunku studiów.

 

 

 

Studia niestacjonarne:

Kierunek - Ogrodnictwo


Studenci kierunku Ogrodnictwo mają do odbycia praktykę w wymiarze minimum 8 tygodni z zakresu: sadownictwa, warzywnictwa oraz roślin ozdobnych. Szczegółowy czas trwania  praktyk jest zależny od miejsca odbywanej praktyki oraz zainteresowań studenta, a także wybieranej w późniejszym terminie specjalności.

Studenci studiów niestacjonarnych praktykę mogą odbywać już od semestru II do VII, od wiosny do jesieni.

Praktyka może być realizowana w gospodarstwach zarówno w kraju jak i za granicą. Szczegółowe objaśnienia dotyczące odbywania praktyki  można uzyskać w podczas zebrań organizowanych dla studentów z udziałem Prodziekana oraz pracownika Zakładu Szkolenia Praktycznego opiekującego się Wydziałem.

Wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki krajowej dostępne są w Zakładzie Szkolenia Praktycznego u mgr inż. Łukasza Wójcika.

Praktykę kończy egzamin ustny zdawany po VII semestrze przed komisją powołaną przez odpowiedniego Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki danego kierunku studiów.

 

 

 

Kierunek - Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna

 

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 

 

     Praktyka zawodowa planowana jest po zaliczeniu VI semestru studiów, w wymiarze 4 tygodni. Praktyka może być realizowana w placówkach krajowych i zagranicznych tj. ośrodki terenowe Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa (PIORiN), instytuty rolnicze, zakłady doświadczalne uczelni, prywatne firmy zajmujące się doradztwem i zabiegami ochrony roślin, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, laboratoria kwarantannowe, punkty kontroli fitosanitarnej na przejściach granicznych, gospodarstwa rolnicze i nadleśnictwa.
     Baza danych dotycząca ośrodków, firm i gospodarstw, w których studenci mogą odbywać praktyki oraz wszelkie dokumenty potrzebne do odbywania praktyki dostępne są w Dziale Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego u mgr inż. Łukasza Wójcika (tel. 081-445-68-93).
     W celu zaliczenia praktyki i uzyskania punktów ECTS (6) należy przedłożyć opinię zakładowego opiekuna praktyk i dziennik praktyk. Jeżeli student bierze udział w doświadczeniach to wymagany jest opis i analiza statystyczna wyników, co może być wykorzystane do przygotowania projektów i prezentacji w czasie seminariów na semestrze 7. Studenci powinni wykorzystać okres praktyki na zebranie wyników do pracy inżynierskiej. Praktykę kończy egzamin ustny zdawany przed komisją powołaną przez Dziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

 

 

<<program ramowy praktyk>>

 

 

 

 

Kierunek - Zielarstwo i Terapie Roślinne

 

studia stacjonarne i niestscjonarne I stopnia

 

<<program ramowy praktyk>>

 

 

 


Zakład Szkolenia Praktycznego informuje iż posiada w bazie danych adresy firm i gospodarstw, w których studenci mogą odbywać praktyki.


Oto dwa przykładowe miejsca:

1.    HORTULUS  Dobrzyca 76, 76-038 Dobrzyca, Zachodniopomorskie

2.    Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny w Myczkowcach - Uherce 38-623 

Zakład Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Łukasz Wójcik
Opiekun Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
tel. 081-445-68-93
pok. 115 c Centrum Sporotowo-Rekreacyjne UP
ul. Głęboka 31 Lublin