Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Strategia rozwoju wydziału

« wstecz

 

 

 

Strategia rozwoju
Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
na lata 2013-2020

 


[ do pobrania ]

 

Strategia ta prezentuje cele strategiczne Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, które są zgodne z wizją i misją oraz celami strategicznymi Uczelni zawartymi w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Określenie kierunków rozwoju Wydziału w najbliższych latach jest niezbędne w warunkach dynamicznych zmian, jakie obserwujemy w sferze gospodarczej, społecznej, naukowej i kształceniu młodzieży na poziomie wyższym. Podejmowane działania zapewnią Wydziałowi dobrą pozycję w rankingu wydziałów Ogrodnictwa w Polsce i dalszy dynamiczny rozwój w przyszłości.

 

Strategia Wydziału włącza się w proces zmian systemowych na Uczelni wynikających z uwarunkowań prawnych funkcjonowania Uczelni i Wydziałów oraz potrzeby uwzględniania oczekiwań interesariuszy Wydziału, w tym przede wszystkim studentów i rynku pracy. Dokument ten i określone w nim cele Wydziału na najbliższe lata odpowiadają na aktualne wyzwania stojące przed jednostkami prowadzącymi działalność naukową, badawczą i dydaktyczną.

 

Realizacja zaplanowanych celów strategicznych i operacyjnych może wiązać się ze zmianami wewnętrznymi funkcjonowania Wydziału zmierzającymi do zwiększenia skuteczności i efektywności realizacji niniejszej strategii rozwoju. Przyczyni się również do doskonalenia funkcjonowania Wydziału i zarządzania nim przy uwzględnieniu uwarunkowań historycznych, prawnych i kulturowych. Urzeczywistnienie zaplanowanych kierunków rozwoju Wydziału będzie wymagało współpracy i wspólnego wysiłku wszystkich pracowników. Są one również priorytetowe dla obecnego Kolegium Dziekańskiego.


                       Dziekan
Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
            Prof. dr hab. Zenia Michałojć


« wstecz

Cele strategiczne
Uczelni
Cele strategiczne Wydziału
Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu
Cele operacyjne Wydziału OiAK związane z realizacją
strategii Wydziału i Uczelni
Miernik
Zapewnienie
najwyższej jakości
kształcenia
Zwiększenie atrakcyjności studiów przez ich dopasowanie do zmieniających się potrzeb i
wymagań rynku pracy i ciągłe
doskonalenie programu studiów i kompetencji pracowników Wydziału

Ciągłe doskonalenie oferty dydaktycznej i programu studiów
zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami rynku pracy
 

Wprowadzenie postępowania konkursowego przy powierzaniu specjalistycznych zajęć dydaktycznych
pracownikom wydziału


Rozwijanie i doskonalenie kompetencji dydaktycznych
pracowników Wydziału z wykorzystaniem nowoczesnych
metod i narzędzi kształcenia studentów


Monitoring i doskonalenie realizacji praktyk studenckich
 

Poszerzanie oferty przedmiotów prowadzonych w językach obcych 

 

Zwiększenie wymiany zagranicznej studentów i wykładowców

 

Powołanie gremium doradczego, złożonego z osób reprezentujących zawody powiązane z funkcjonującymi na Wydziale kierunkami i specjalnościami


Powołanie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału w celu
doskonalenia oferty dydaktycznej i śledzenia karier

Liczba przedmiotów w planie
studiów objętych zmianami
Liczba przeprowadzonych
postępowań konkursowych na
Wydziale


Liczba pracowników
dydaktycznych wydziału
uczestniczących w szkoleniach
 

Oceny studentów dotyczące
przebiegu praktyk zawodowych
 

Liczba przedmiotów prowadzonych przez pracowników Wydziału w językach obcych
 

Liczba studentów i wykładowców z naszego wydziału Liczba studentów i wykładowców z innych uczelni zagranicznych na wydziale


Liczba spotkań gremium doradczego i protokoły z
posiedzeń 

 

Rejestracja Stowarzyszenia
Absolwentów Wydziału OiAK
Liczba członków Stowarzyszenia

Wzmacnianie pozycji
naukowej i badawczej
Uniwersytetu

Kształcenie i stabilny rozwój
potencjału kadry naukowej


Realizacja badań naukowych na
najwyższym poziomie

Wsparcie organizacyjne pracowników w procesie uzyskiwania stopni i tytułów naukowych na Wydziale i w innych jednostkach naukowych

Pozyskiwanie do pracy na Wydziale cenionych specjalistów z innych ośrodków naukowych w kraju i z zagranicy.

 

Zdobywanie nowych uprawnień do nadawania stopnia doktora na nowo powstałych kierunkach

Wsparcie rozwoju i doskonalenie studiów doktoranckich na wydziale i w Uczelni

Zachęcanie i wspieranie wyjazdów młodych pracowników naukowych na staże krajowe i zagraniczne oraz sympozja i konferencje naukowe

Wsparcie organizacji wykładów i krótkich pobytów badawczych pracowników z innych ośrodków w kraju i za granicą

Wspieranie funkcjonujących przy Wydziale czasopism naukowych w ubieganiu się o wyższą punktację MNiSzW

Tworzenie i wspieranie sprawnych katedr i zespołów naukowo-badawczych

Rozwój współpracy naukowej i badawczej pomiędzy pracownikami i zespołami publikującymi w czasopismach wysokopunktowanych na Wydziale, Uczelni lub poza Uczelnią

Liczba uzyskanych stopni i tytułów naukowych przez pracowników Wydziału

Liczba pracowników zatrudnionych na Wydziale z innych ośrodków naukowych

Wykaz uprawnień do doktoryzowania na Wydziale

Liczba doktorantów na Wydziale Udział pracowników Wydziału w realizacji studiów doktoranckich na Uczelni

Liczba pracowników biorących udział w stażach krajowych i zagranicznych oraz wyjazdach na konferencje

Liczba pracowników z innych ośrodków przebywających czasowo na Wydziale

Liczba i aktualna punktacja czasopism naukowych funkcjonujących przy Wydziale

Liczba katedr i zakładów oraz zespołów naukowo-badawczych na Wydziale

Liczba realizowanych w zespołach projektów badawczych
  Organizacja konferencji
naukowych krajowych i
międzynarodowych
Rozbudzanie naukowych pasji wśród najlepszych studentów

Wydziału i uzdolnionej młodzieży działającej w kołach naukowych

Wsparcie jednostek Wydziału w procesie pozyskiwania środków finansowych (grantów) na badania naukowe ze źródeł krajowych lub zagranicznych

Wspomaganie ciągłego unowocześniania wyposażenia aparaturowego jednostek

Dążenie do uzyskania uprawnień i wdrożenia Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w laboratoriach badawczych znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Wydziału

Modernizacja i rozwój zaplecza badawczego w gospodarstwie doświadczalnym na Felinie

Wspieranie organizacji konferencji krajowych i międzynarodowych o dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym, związanych z zastosowaniem wyników badań naukowych pracowników Wydziału i wykraczających zasięgiem poza region Lubelszczyzny

Rozwijanie inicjatyw mających na celu upowszechnienie wiedzy i promocję nauki w regionie i w kraju

Promocja oferty naukowo-dydaktycznej i osiągnięć pracowników Wydziału
Nagrody zdobywane przez studentów z kół naukowych istniejących przy Wydziale

Liczba pozyskanych przez pracowników Wydziału grantów

Wartość pozyskanych środków finansowych ogółem w ciągu roku i w przeliczeniu na jednego pracownika

Wartość zakupionego w danym roku wyposażenia aparaturowego

Liczba laboratoriów posiadających certyfikaty

Środki finansowe wydatkowane na rozwój gospodarstwa doświadczalnego na Felinie w zł/rok

Liczba zorganizowanych na Wydziale konferencji naukowych

Liczba zorganizowanych imprez popularyzujących wiedzę i naukę

Wysokość środków wydatkowanych w ciągu roku na promocję Wydziału

Liczba wejść na stronę internetową Wydziału
Uniwersytet otwarty
na współpracę
Rozwój zaangażowania i
współpracy pracowników
Wydziału z otoczeniem krajowym i
międzynarodowym

Udział pracowników Wydziału w konsorcjach i grantach
realizowanych we współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą


Rozwój współpracy badawczej i wdrożeniowej z podmiotami
gospodarczymi


Włączenie i wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego i
dydaktycznego Wydziału do rozwiązywania lokalnych i
regionalnych problemów gospodarczych i społecznych


Włączenie pracowników Wydziału do różnych gremiów, związków, stowarzyszeń i komisji działających na poziomie lokalnym i regionalnych w otoczeniu Uczelni i Wydziału

Liczba pracowników
uczestniczących w konsorcjach i grantach międzyuczelnianych i
zagranicznych


Liczba umów zawartych pomiędzy pracownikami wydziału a podmiotami gospodarczymi


Liczba projektów zrealizowanych na rzecz społeczności lokalnych i
regionalnych


Liczba pracowników biorących
udział w różnych inicjatywach na poziomie lokalnym i regionalnym

Uniwersytet
efektywnie
zarządzaną jednostką
sektora finansów
publicznych
Rozwój infrastruktury Wydziału,
zapewniającej sprawną realizację procesu dydaktycznego i prac
naukowo-badawczych oraz
wzmacniających prestiż Wydziału i Uczelni
Dobudowa i unowocześnienie bazy lokalowej Wydziału przy
ul. Leszczyńskiego 58

Wartość inwestycji na rzecz
Wydziału w ciągu roku,


Liczba i metraż dostępnych dla
Wydziału sal dydaktycznych