[ MENU DODATKOWE ]


Historia

« wstecz

 

Historia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

  

Tradycje uniwersyteckie naszej uczelni sięgają roku 1944, kiedy w ramach nowo utworzonego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powołano cztery wydziały: Lekarski, Przyrodniczy, Rolny i Weterynaryjny. Niebawem utworzono Wydział Farmaceutyczny, w 1949 Wydział Prawa, a w 1953 r. Wydział Zootechniczny. W 1950 r. fakultety lekarski i farmaceutyczny zostały wydzielone i utworzono Akademię Lekarską, późniejszą Akademię Medyczną, przemianowaną w 2008 na Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

 

 

Godło Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie

 

W 1955 r. na fali tworzenia nowych uczelni wyższych ówczesny rektor UMCS prof. Bohdan Dobrzański dostał nakaz utworzenia z fakultetów rolnego, weterynaryjnego i zootechnicznego odrębnej jednostki naukowo-dydaktycznej i badawczej. Rada Ministrów uchwałą nr 603 z dnia 6 sierpnia 1955 r. powołała Wyższą Szkołę Rolniczą. Jej pierwszym rektorem został prof. Bohdan Dobrzański.

 

 

Godło Akademii Rolniczej w Lublinie

 

Uczelnia szybko się rozrastała i w roku 1970 powołano 2 kolejne wydziały – Ogrodniczy (od 2010 Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu) i Techniki Rolniczej (od 2003 r. Inżynierii Produkcji). Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 września 1972 r. nadano nową nazwę naszej uczelni – odtąd aż do 2008 r. działała pod nazwą Akademia Rolnicza.

 

Wydział Rolny od 1960 r. został Rolniczym, a od 2007 nosi nazwę Wydział Agrobioinżynierii, Wydział Weterynaryjny w 1991 r. zmienił nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej, a Wydział Zootechniczny od roku 1998 przekształcono w Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt (od 2016 r. Wydzał Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki). W maju 2005 r. Senat powołał jako szósty Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, a w 2006 r. jako siódmy Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu (dawny Instytut Nauk Rolniczych).

7 lutego 2008 r. Sejm RP przegłosował ustawę o zmianie nazwy niektórych uczelni rolniczych. Po zatwierdzeniu przez Senat i podpisaniu przez Prezydenta RP została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw z mocą obowiązującą od 11 kwietnia 2008 r. Uroczysta zmiana nazwy nastąpiła 17 kwietnia 2008 r.

 

 

 

Godło Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 

 

Logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 

Wydziały posiadają uprawnienia do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego. Uczelnia zatrudnia ok. 1400 pracowników, w tym ponad 600 nauczycieli akademickich, z których 30 proc. stanowią samodzielni pracownicy naukowi. Badania naukowe prowadzone w laboratoriach i pracowniach uczelni oraz w zakładach i gospodarstwach doświadczalnych w Bezku, Czesławicach, Uhrusku i Felinie stanowią cenny wkład w rozwój nauk rolniczych i weterynaryjnych. Świadczą o tym m.in. duża liczba publikacji pracowników w renomowanych czasopismach naukowych i wydawnictwach, a także wiele patentów.

Nasza uczelnia ma przeszło 75 tysiące absolwentów. Obecnie młodzież kształci się na kilkudziesięciu kierunkach studiów. Kształcenie odbywa się w systemie trzystopniowym i obejmuje jednolite studia magisterskie (Wydz. Med. Wet.), studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia III stopnia – doktoranckie realizowane w Szkole Doktorskiej. Na wszystkich typach studiów uniwersytet kształci ok. 7,5 tys. studentów. 

 

ul. Głęboka, Lublin, Wydz. Weterynarii  

Budynki Uniwersytetu
  


Od początku istnienia uczelni młodzież odbywa obowiązkowe praktyki studenckie i staże w różnych placówkach rolniczych i zakładach rolno-spożywczych w kraju i za granicą. Młodzież rozwija swoje zainteresowania w kołach naukowych zarówno podczas zebrań i dyskusji, jak i podczas konferencji i sympozjów krajowych i zagranicznych. Prężnie działa Samorząd Studencki.

Od ponad 55 lat ważną rolę kulturalno-wychowawczą odgrywa Chór Akademicki, którego założycielem i wieloletnim dyrygentem był Bogusław Szot, później profesor w Instytucie Agrofizyki PAN. Od 2002 r. chórem dyryguje Mirosław Ziomek.

 

chór UP


Chór Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Wiele pokoleń młodzieży, w tym także późniejszych pracowników naukowych uczelni, przewinęło się przez Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”, który w 2003 r. uzyskał tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego. Zespół, kierowany obecnie przez Zbigniewa Romanowicza, podczas ponad stu tournée koncertował na wszystkich kontynentach, zdobywał nagrody, medale i wyróżnienia na festiwalach folklorystycznych w Polsce i zagranicą.
 

Zespół Jawor


Zespół Pieśni i Tańca "Jawor"

 

Duże osiągnięcia mają także sportowcy akademiccy. Wielokrotnie tytuły indywidualnych i zespołowych mistrzów Polski zdobywali pływacy, judocy, koszykarze czy szachiści. 17 kwietnia 2008 r. nastąpiło otwarcie ośrodka sportowego z salami treningowymi dla wielu dyscyplin oraz basenem na rogu ulicy Głębokiej i Raabego.

 

obiekt przy Raabego


Centrum Sportowo-Rekreacyjne przy ul. Raabego

 

Absolwenci naszej uczelni stanowią wysoko wykwalifikowana kadrę pracowników sektora rolno-spożywczego i znacząca grupę lekarzy weterynarii. Pełnią kierownicze stanowiska w największych zakładach produkcyjnych na terenie województwa lubelskiego. Wielu pracuje poza rolnictwem.

W ciągu 50 lat istnienia polepszała się stale baza lokalowa uczelni. W 1969 r. oddano do użytku budynek Zootechniki. W latach 80. dokonano przebudowy dawnej kotłowni przy ul. Głębokiej i zaadaptowano ją na ośrodek sportowy i pomieszczenia dla Pracowni Poligraficznej. W 1999 r. po przebudowie dawnej stołówki uzyskano pomieszczenia dla Instytutu Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu przy ul. Dobrzańskiego. W roku 2000 oddano do użytku budynek Agro II, a w rok później nowoczesne Centrum Kongresowe z salą widowiskową na 600 miejsc, aulą i salami konferencyjnymi z zapleczem audiowizualnym. Centrum Kongresowe pełni ważną rolę nie tylko dla uczelni, ale także dla regionu. Tu właśnie odbywają się duże kongresy, konferencje i sympozja naukowe o randze krajowej i międzynarodowej organizowane przez różne instytucje, nie tylko naukowe. Jest to także dogodne miejsce imprez kulturalnych i występów artystycznych.

 

Centrum Kongresowe UP


 Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Skromna


Budynek przy ul. Skromnej

 

W 2005 r. ukończono wiwarium przy ul. Głębokiej i nowoczesną siedzibę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii przy Skromnej. Sukcesywnie prowadzone są prace remontowe w starszych budynkach i powstają nowe inwestycje.  21 stycznia 2011 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, w którym przewidziano m.in. pomieszczenia dla Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu i Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Obiekt, złożony z dwóch równoległych, połączonych budynków, mieści  m.in. sale ćwiczeniowe, audytoria, sale seminaryjne, laboratoria, warsztaty naukowe. Studenci rozpoczęli  w nim naukę  1 października 2013 r. 

 


Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej

 

 

3 marca 2011 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej -  Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Budynek oddano do użytku w 2012 r. i jest on  dostępny dla wszystkich studentów i pracowników UP, a także dla pozostałych osób zainteresowanych księgozbiorem,  oferując m.in. strefę wolnego dostępu do księgozbioru, możliwość korzystania z komputerów i internetu, pokoje tzw. cichej nauki. 

 


Biblioteka Główna 

  

 

10 lipca 2013 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt, które jest przeznaczone dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, jako kluczowego w Polsce Wschodniej ośrodka badawczo – rozwojowego dla potrzeb gospodarki w swoim zakresie.

 


Makieta Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt

 

 

 

23 stycznia 2015 r. odbyło  się uroczyste oddanie do użytkowania Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Głębokiej 30. To ważna inwestycja dla Uniwersytetu oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Nowo wybudowane Centrum ma szeroką ofertę badawczą dla przedsiębiorstw działających w różnych dziedzinach gospodarki. W dużej mierze będą to badania przemysłowe lub przedkonkurencyjne na potrzeby określonych grup przedsiębiorstw (np. branży farmaceutycznej lub przetwórstwa rolno-spożywczego).

 

 

 

 

Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt

 

 

4 lipca 2017 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wraz z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej i Politechniką Lubelską podpisał list intencyjny skierowany do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o zarejestrowanie Związku Uczelni Lubelskich. Celem Związku jest optymalizacja wykorzystania zasobów Uczelni tworzących Związek poprzez wspieranie realizacji wspólnych zadań.

 

 

 

1 września 2019 r. działalność rozpoczął 7 Wydział funckjonujący na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie: Wydział Biologii Środowiskowej. 

 

5 sierpnia 2020 r. w Gospodarstwie Doświadczalnym na Felinie, odbyło się uroczyste rozpoczęcie realizacji inwestycji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii.

 

 

 Projekt Stacji Badawczej i Ośrodka